Vedtægter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Hertugbyens Bevaringsforening.

§ 2 Foreningens formål

Formålet er at arbejde for bevaring og udvikling af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og bymiljøer i Augustenborgs historiske bykerne, og i øvrigt for fremme af god bygningskultur i Augustenborg. Foreningen kan med sine midler støtte fonde og selvejende institutioner, hvis formål falder inden for foreningens formål.

§ 3 Foreningens vision

“Genrejsning” af hertugbyen tilbage til 1700-tallet.

§ 4 Virksomhed

Foreningen udøver sin virksomhed alene eller i samarbejde med andre foreninger og enkeltpersoner. Den arbejder for at skabe forståelse for sine formål i offentligheden og hos myndighederne gennem møder, ekskursioner og debatindlæg. Foreningen lader sig repræsentere i udvalg og råd, rådgiver om og kan bistå med praktisk hjælp til bevaringsarbejde, formidler kontakter, medvirker ved undersøgelser og afgiver erklæringer ved f.eks. planforslag.

§ 5 Medlemskab

Enhver kan optages mod at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemmer, der ikke betaler kontingent, kan ekskluderes ved en bestyrelsesbeslutning. Eksklusion af et medlem af andre årsager kræver en generalforsamlingsbeslutning.

§ 6 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes gennem annonce i et lokalt dagblad eller ugeavis og/eller ved brev eller e-mail til medlemmerne med 4 ugers varsel til afholdelse i marts måned (første gang marts 2016).

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden om foreningens virke for det forløbne år og planer for det kommende år.
3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen
6. Fastlæggelse af kontingent for det følgende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter. Ved vedtægtsændringer og ved beslutning om foreningens nedlæggelse kræves særlig procedure, jf. § 10.

Referat af generalforsamlingens beslutninger underskrives af dirigenten og den nyvalgte formand.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 % af medlemmerne indsender begæring herom med motiveret dagsorden til bestyrelsen.

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme indkaldelsesprocedure som i § 6.

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer. De vælges for 2 år af gangen, således at 2 (ved 5 medlemmer) henholdsvis 4 (ved 7 medlemmer) medlemmer vælges på lige årstal; ved stiftelsen vælges de dog for 1 år. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år af gangen på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Der vælges 1-2 suppleanter hvert år, som vælges for et år af gangen. Der vælges 2 revisorer hvert år, som vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Den er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer deltager.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening eller en af disse i forening med et bestyrelsesmedlem. Erhvervelse og afhændelse af fast ejendom samt optagelse af lån kræver en generalforsamlingsbeslutning.

Møderne indkaldes af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer med dagsorden, og der føres et referat over mødernes beslutninger, som udsendes til bestyrelsen. De godkendte referater udgør foreningens protokol.

§ 9 Ansvar, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal være revideret og underskrevet af begge revisorer inden 15. februar og forelægges bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Foreningen er alene forpligtet ved sin formue.

§ 10 Vedtægtsændringer og opløsning

Ændring af disse vedtægter kan alene ske på en generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen. Ændringer af vedtægterne eller opløsning af foreningen kræver, at 50 % af foreningens medlemmer er til stede, og 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Såfremt det ikke er muligt, kan en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, uanset antallet af fremmødte, vedtage forslagene med 2/3 flertal.

Ved opløsning af foreningen træffes beslutning om anvendelse af eventuelle midler til foreningens formål.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. januar 2015.